دستاوردهای پژوهشی -مدیریت و سیستم ها

 

سال 1385


رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

تعيين تحليل رفتگي شغلي كاركنان و بررسي رابطه آن با ويژگيهاي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر

مجتبی نصرالله پرو

آزاد کرمان

 

سال 1389 


 

 سال 1390 


رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

كاربرد مهندسي ارزش در كاهش هزينه هاي پروژه ها

روح الله امانی

آزاد اسلامی کرمان

 


سال 1391 


رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

آسیب شناسی طرح جذب ، نگهداشت وانگیزش شغلی کارکنان سازمان گل گهر بر مبنای الگوی تعالی سازمان  

رحیمه عباسلو

آزاد اسلامی شیراز

 


سال 1392 


 

 

سال 1393 


رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

بررسي تحليلي وضعيت اجراي برنامه ريزي استرات‍ژيك در شركت معدني و صنعتي گل گهر

مژگان اندایش

آزاد کرمان

2

تاثير نقش شركت معدني و صنعتي گل گهر در توسعه كاربري شهر سيرجان

صالح زند اقطاعی

پیام نور تهران

3

 

تدوين الگوي شايستگي جهت بهينه سازي فرآيند جذب منبع انساني در شركت معدني و صنعتي گل گهر

دکتر حسین مطهری نژاد 

شهید باهنر کرمان

4

مطالعه تاثير سازمان اجتماعي كار در شركت معدني و صنعتي گل گهر بر رفتارهاي فرهنگي كاركنان

محمد جواد شهبا

آزاد اسلامی دهاقان