كارشناس آمار:خانم طاهره زینلی 

فوق دیپلم 

رایانامه:  zeinali_ta@golgohar.com

شماره تماس:  41423519 034