مسئول کارشناس کارخانه نیمه صنعتی : آقای سجاد حسینی نژاد 

لیسانس معدن 

رايانامه: hoseini_sa@golgohar.com

شماره تماس :03441423691

نمابر: