كارشناس ارشد  ارتباطات و انتشارات: بتول شهبا

فوق ليسانس مديريت اجرايي

رایانامه:  shahba_ba@golgohar.com

شماره تماس:  41423344 034