پژوهشگر ارشد گندله، احياء و فولاد سازي: امير حاجي زاده

فوق ليسانس فرآوري مواد معدني

رایانامه: hajizadeh_am@golgohar.com

شماره تماس:  41423954 034