پژوهشگر ارشد آب و محیط زیست: محمد رضا احمدی

فوق ليسانس زمين شناسي

رایانامه:  ahmadi_mr@golgohar.com

            Mrak56@gmail.com

شماره تماس: 41423301 034