پژوهشگر ارشد استخراج و فرآوري مواد معدني:  مجتبي قربان نژاد

فوق ليسانس فرآوري مواد معدني

رایانامه: geg.mgh@gmail.com

رايانامه:  ghorbannejad_mo@golgohar.com

شماره تماس:  03441423517