پژوهشگر ارشد توسعه و فناوری: آقاي رضا خاكسارپور

         فوق ليسانس برق

   شماره تماس 41423559-034

ايميل سازماني:

khaksar_re@golgohar .com   

R_khaksarpour@yahoo.com