پژوهشگر زمین شناسی و معدن: محمد اميري

فوق ليسانس مكانيك سنگ

رایانامه: amiri_moh@golgohar.com

شماره تماس:  41423692034