رئيس پژوهشكده : حسام الدين معين زاده

دكترا زمين شناسي

رايانامه: moeinzadeh_he@golgohar.com

شماره تماس : 3660 4142 034 - 4103 4142 034

نمابر: 3667 4142 034