اولویت های پژوهشی - سیستمها و مدیریت

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت

روش اجرا

1

آسيب شناسي و بررسي معماري سازماني  شركت گل گهر

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

2

ارائه یک مدل ارزیابی کارکنان جدید الورود پس از طی دوره آزمایشی

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

3

بررسی رابطه انگیزه نیروی انسانی گل گهر و عناصر پاداش کل بر اساس مدل آرمسترانگ

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

4

ارائه مدلي جهت طراحي سيستم كارراهه شغلي كاركنان شركت گل گهر

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

5

طراحي مدلي جهت مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

6

اعتبار سنجی. جذب. توسعه و نگهداشت منابع انسانی براساس مدل استاندارد 34000 و طراحی الگوی اثر بخش در فضای رقابتی

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

7

بررسي مقايسه اي رويكرد هاي شركت هاي معدني نسبت به مسئوليت هاي اجتماعي و ارائه الگوي بومي جهت شركت معدني و صنعتي گل گهر

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)