اولویت های پژوهشی -گندله سازی

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت:

روش اجرا:

1

بررسی تاثیرFeo کنسانتره بر کمیت گندله تولیدی در شرایط مشابه کیفی در مقياس نيمه صنعتي

در حال دريافت پيشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)