اولویت های پژوهشی - فرآوری

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت

روش اجرا:

1

بررسي سختي خوراك ارسالي به كارخانه هاي گل گهر بر اساس طرح هاي 5 ساله استخراج

در حال دريافت پيشنهاد نامه

دانشجويي

2

بررسی فنی اقتصادی استحصال کانی تالک از باطله کارخانه های فرآوری مجتمع گل گهر

در حال دريافت پيشنهاد نامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

3

بررسی راه كارهای مختلف جهت حذف ذرات بالاتر از یك میلیمتر در خوراك كارخانه گندله سازی شماره 1 گل گهر

در حال دريافت پيشنهاد نامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

4

بررسی پارامترهای تاثیرگذار روی عملیات فیلتراسیون در خطوط ۴ ، ۵، ۶و ۷ شرکت معدنی صنعتی گل گهر و ارائه راهكار عملیاتی جهت كاهش رطوبت

در حال دريافت پيشنهاد نامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی