اولویت های پژوهشی - زمین شناسی و معدن 

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت:

روش اجرا:

1

تعيين سيستم بهينه استخراج روباز ذخيره شرقي معدن

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

2

تعيين ارتفاع بهينه پله هاي معدن با رويكرد افزايش ظرفيت ماشين آلات

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)