اولویت های پژوهشی - زمین شناسی و معدن 

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت:

روش اجرا:

1

بررسی آثار ارتعاشات ناشی از انفجارهای معادن اطراف بر ساختمانهای مصالح بنایی

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)