اولویت های پژوهشی - زمین شناسی و معدن 

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت:

روش اجرا:

1

بررسی آثار ارتعاشات ناشی از انفجارهای معادن اطراف بر ساختمانهای مصالح بنایی

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

2

بررسي ارتباط ساختاري و ساختماني معادن گل گهر

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسه تحقيقاتي/دانشگاهي

3

تعیین منشاء و نحوه تشکیل کانسار آهن اسکمبیلو ایران مرکزی با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

4

مطالعه چگونگي شكل گيري كانسار گل گهر (ژنز گل گهر) و ارائه نظريه نهايي ژنز

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسه تحقيقاتي/دانشگاهي

5

ارزیابی پایداری شیب دامپ انباشت باطله کارخانه های فرآوری گل گهر به صورت فیلتر کیک و تعیین پارامتر های هندسی ایمن دامپ

درحال بررسی پیشنهادنامه

موسسه تحقيقاتي/دانشگاهي