اولویت های پژوهشی - زمین شناسی و معدن 

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت:

روش اجرا:

1

بررسی آثار ارتعاشات ناشی از انفجارهای معادن اطراف بر ساختمانهای مصالح بنایی

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

2

بررسي ارتباط ساختاري و ساختماني معادن گل گهر

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسه تحقيقاتي/دانشگاهي

3

مطالعه چگونگي شكل گيري كانسار گل گهر (ژنز گل گهر) و ارائه نظريه نهايي ژنز

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسه تحقيقاتي/دانشگاهي