موضوع طرح/ پروژه:

تعیین بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار در بین كاركنان شاغل در شركت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان

شرح مختصر:

 

……………………………………..

 

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا:دانشجویی(كارشناسی ارشد/دكتری)

اولویت: کوتاه مدت