موضوع طرح/ پروژه:

  بررسی تاثیر امواج الكترومغناطیس با فركانس بی نهایت كم(ELF) بر پرسنل شاغل در پستهای برق فشار قوی شركت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح مختصر:

 

…………………………..

 

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا:دانشجویی(كارشناسی ارشد/دكتری)

اولویت: کوتاه مدت