موضوع طرح/ پروژه:

بررسی پارامترهای موثر بر ارزش گذاری اقتصادی آب مصرفی گل گهر در بازار آب

شرح مختصر:

 

ارزش منابع فعلی و منابع قابل خرید آب (سطحی و زیرزمینی ) در گل گهر می تواند یكی از تحقیقات اقتصاد آب در منطقه باشد. این منابع در حال تولید محصولات كشاورزی و ... می باشند. تولید محصولات،‌قیمت آن ها،‌ اثر تولید بر آبخوان،‌ تعداد شاغلین، آینده ی كشاورزی در منطقه، تاثیر شوری بر آبخوان، ارزش افزوده ناشی از نوع كاربری آب، توان انتقال، نزدیكی به صنعت، قوانین مترتب بر بازار آب و ... از جمله مسائل مهم قابل بررسی در بازار آب ناحیه ی گل گهر است.

 

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا:  دانشجویی(كارشناسی ارشد/دكتری)

اولویت: کوتاه مدت