موضوع طرح/ پروژه:

ارزیابی بیلان بلند مدت هیدروژئولوژیكی بر روی آبخوان های گل گهر با سناریوی توسعه ی مصارف و آب خلیج فارس

شرح مختصر:

با افزایش انتقال منابع آبی به محدوده گل گهر هم افت سفره های برداشت شونده و هم افزایش پساب بر روی سفره های آبی اطراف می تواند مدل های آبخوان های مزبور را تغییر دهد. كاهش و افزایش كمی و كیفی منابع آبی در مدلسازی و ارزیابی بیلان بلند مدت به ویژه با افزایش آب خلیج فارس به منطقه می تواند یكی از سناریوهای مهم بررسی و ارزیابی مزبور باشد.

 

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا: دانشجویی(كارشناسی ارشد/دكتری)

اولویت: کوتاه مدت