موضوع طرح/ پروژه:

مطالعات هواشناسي و مدل سازي براي پيش بيني بلند مدت وضعيت بارش و آبخوان هاي گل گهر

شرح مختصر:

پيش بيني هواشناسي بلند مدت منطقه ي گل گهر و حوزه هاي آبي اطراف مي تواند در برنامه ريزي بلند مدت طرح هاي اقتصادي موثر باشد. افت سطح آب زيرزميني منطقه و افزايش شورشدگي آب هاي زيرزميني منطقه مي تواند جزو مطالعات پايه ي منطقه باشد كه استقرار و ظرفيت صنعتي منطقه را تحت الشعاع خود قرار دهد. مدل هاي ويژه هواشناسي مي تواند آينده ي بلند مدت هواشناسي و بارش هاي منطقه را و همچنين ازتاثير آن بر آبخوان هاي گل گهر پيش بيني نموده و برنامه ريزي را براي اين آبخوان ها ممكن سازد. 

 

نوع طرح/ پروژه: توسعه ای

روش اجرا: دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

اولويت: میان مدت