موضوع طرح/ پروژه: 

 بررسی اثر انفجارهای معدنی بر روی سطح آب پیزومترهای معادن گل گهر

 

شرح مختصر:

انفجار در معادن گل گهر در حال انجام است. این انفجارها با بازشدگی گسل ها و یا بستن مجراهای زیرزمینی همراه است. بررسی تغییرات سطح آب های زیرزمینی در محدوده پیزومترها و چاه های مشاهده ای هنوز در گل گهر انجام نشده است. بررسی این موارد می تواند در شناخت بهتر آب های زیرزمینی منطقه و نیز راهكارهای زهكشی موثر باشد. 

 

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا: دانشجویی(كارشناسی ارشد/دكتری)

اولویت: کوتاه مدت