موضوع طرح/ پروژه:

بررسی علل افزایش آنزیم های كبدی موارد كبد چرب در پرسنل گل گهر

شرح مختصر:

بیماری کبد چرب ، وضعیتی است که در آن تجمع چربی در کبد افزایش می یابد. کبد چرب بر اساس علل به وجود آورنده به دو نوع کبد چرب غیر الکلی و الکلی تقسیم می شود.امروزه بیماری کبد چرب غیرالکلیشایعترین بیماری مزمن کبدی است کهبا شیوع 33-23 درصدی در جهان شناخته شده است.افزایش غلظت تری گلیسرید داخل سلولی در کبد، اولین مرحله برای بروز و پیشرفت این بیماری است که در صورت عدم کنترل پیشرفت آن، در نهایت به وضعیتهای پیشرفته تر مانند سیروز کبدی و تخریب بافت کبد منتهی می شود. به علاوه ، این بیماری یک عامل خطر مستقل برای بیماریهایی نظیر دیابت نوع 2 و بیماریهای قلبی- عروقی است. تحقیقات مختلف پیشنهاد کرده اند که مداخلات مربوط به سبک زندگی از قبیل فعالیت ورزشی منظم و تغذیه مناسب می تواند قابلیت کنترل پیشرفت بیماری کبد چرب را داشته باشد. لذاهدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر بروز و شیوع كبد چرب و افزایش آنزیم های كبدی در پرسنل شركت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد. 

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا: موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

اولویت:میان مدت