موضوع طرح/ پروژه:

شناسایی منابع اصلی صدا و ارائه راههای كنترلی در كارخانه گندله سازی 1

شرح مختصر:

افت شنوایی ناشی از صدا یكی از آسیب های شغلی محسوب می شود و محافظت كارگران در برابر صدا از اهمیت ویژهای برخوردار است.  مواجهه شغلی با صدا سلامت بسیاری از كارگران را تهدید می كند به طوری كه آنچه بیش از همه دستگاه شنوایی را تهدید می كند صدای محیط كار است .مطالعه كاهش شنوایی كارگران در ارتباط با سابقه  و میزان مواجهه با صدا  و همچنین بررسی منابع ایجاد صدا در صنعت، می تواند جهت اجرای  تدابیر پیشگیری فنی در محیط كار و كنترل مواجهه كارگر حائز اهمیت باشد. با توجه به افت شنوایی پرسنل گندله سازی ، هدف از اجرای این طرح شناسایی منابع صدا و ارائه راهكارهای كنترلی مناسب به منظور اجرای طرح كنترل صدا می باشد.   

 

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا:موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

اولویت:فوری