دستاوردهای پژوهشی -استخراج و فرآوری

 
سال 1397
 
سال 1396

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 احمد آذرگون یزد
2 سعيد حبيبي نژاد آزاد اسلام واحد سيرجان
3 وحيد حق پناهي تربيت مدرس
4 احمد سعيديان شهيد باهنر كرمان
5 عليرضا فرهمند شهيد باهنر كرمان
6 دكتر محمد رضا گرمسيري آزاد اسلامي واحد سيرجان
7 صادق يگانه شهيد باهنر كرمان
 
سال 1395
 
سال 1394
 
سال 1393

 

 
سال 1392
 
سال 1391
 
سال 1390

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 احسان ارغواني شهید باهنر کرمان
2 محمدعلي شهرياري شهيد باهنر كرمان
3 جواد عزت آبادي پور شهيد باهنر كرمان
 
سال 1389
 
سال 1388

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 ابراهیم پناهی دانشگاه کاشان
 
سال 1386

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 مجتبی قربان نژاد شهید باهنر کرمان
 
سال 1385

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 وحید سلطان محمدی دانشگاه تهران
2 روح ا.. رضازاده شهید باهنر کرمان
 
سال 1384

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 حمیدرضا خانبابایی امیرکبیر
2 محمد علی پرویزی دانشگاه یزد
 
سال 1383

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 رسول حجازی امیرکبیر
 سال 1382
سال 1381
 
رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 احمد اکبری نسب شهید باهنر کرمان