پروژه هاي در حال اجراي  گروه پژوهشي سيستمها و مديريت - سال 1397

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه

1

طراحي الگوي يكپارچه استراتژي،ساختار و فرآيندهاي كسب و كار- مورد مطالعه شركت معدني و صنعتي گل گهر

فائزه قنادزاده

علوم و تحقيقات تهران