پروژه هاي در حال اجراي  گروه پژوهشي توسعه و فناوري -  سال 1397

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه

1

تحليل و طراحي سيلوي حاوي ذرات آهن مرطوب كارخانه هماتيت مجتمع گل‌گهر با هدف جلوگيري از انسداد خروجي آن

دکتر اکبر جعفری

صنعتی سیرجان

2

جستجوي راهكارهايي براي افزايش ظرفيت فرآيند سايزبندي گندله خام قبل از ورود به كوره كارخانه گندله‌سازي شماره يك گل‌گهر

ئکتر اکبر جعفری

صنعتی سیرجان

3 مطالعه آزمايشگاهي اثر عوامل موثر بر فرآيند تشكيل گندله آهن در ديسك‌هاي گندله‌سازي مهندس محمد مهدي عربي پاريزي شهيد باهنر كرمان
4 پايش وضعيت با هدف ريشه‌يابي افزايش دماي غيرطبيعي گيربكس سيستم انتقال قدرت ميكسر كارخانه گندله‌سازي 2 مهندس بابك عزيز سلطاني صنعتی سیرجان
5 تعيين نرخ سايش شوت و لوله انتقال اسلاري و بررسي امكان بهبود آن در كارخانه خط چهارم توليد كنسانتره گل‌گهر مهندس عباس حاتمي صنعتی سیرجان