پروژه هاي در حال اجراي  گروه پژوهشي آب و محيط زيست - سال 1397

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه

1

امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از گرماي اتلافي از دودكش واحد گندله‌سازي جهت شيرين سازي آب به روش ‌MED

سينا گودرزي

علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

2

بررسی پساب خشک شده  گل گهر به عنوان مواد اولیه در تهیه ژئوپلیمرها

فاطمه سلطاني نژاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش شیمی