پروژه هاي در حال اجراي  گروه پژوهشي گندله، احیاء و فولاد سازی - سال 1397

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه

1

بهینه سازی عملکرد و طول عمر اسکراپر های دیسک های گندله سازی

دکتر ایمان ابراهیم زاده

دانشگاه نجف اباد اصفهان

2 شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جرم حین پخت گندله اکسید آهن در بستر ساکن حافظ امانی دانشگاه امیر کبیر تهران
3 شبیه سازی فرآیند پخت در کوره گندله سازی به روش CFD سید سروش الدین رضوی دانشگاه امیر کبیر تهران