پروژه هاي در حال اجراي  گروه پژوهشي معدن و زمین شناسی-  سال 1397

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه

1

بررسی و شبیه سازی زیرسطحی دیواره شمالی معدن شماره یک شركت معدني و  صنعتي گل گهربه منظور شناسایی گسل های پنهان و مرزلایه ها

دکتر  عبدالمجید اسدی

آزاد شیراز

2 آنالیز برگشتی جهت تخمین خواص ژئومکانیکی گسل های موجود در  معدن شماره یک گل گهر سیرجان با استفاده از نرم افزار3Dec مصطفی شجاعی  دانشگاه شهيد باهنر کرمان 
3 بررسی و امکانسنجی ارتباط ژنتیکی بین کانه زایی آهن و رخساره آمفیبولیت در کانسار  سنگ آهن گل گهر سیرجان (معدن شماره یک) اسماعیل نجم الدینی  دانشگاه ارومیه
4 تعیین جهت داری و فاصله داری ناپیوستگی ها با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن شماره یک گل گهر امین ملایی امام زاده مجتمع آموزش عالی زرند
5 بهینه سازی خردایش ناشی از آتشباری با استفاده از در پوش گل گذاری  گروه معدن و زمین شناسی داخلی
6
استفاده از تراک گل گذاری در گل گذاری چال های آتشباری با استفاده 
از خرده ریزه های سنگی 
گروه معدن و زمین شناسی داخلی
7
بررسی پارامترهای مختلف ژئومکانیکی، زمین شناسی و فرآیندی، طرح 5 ساله معدن شماره یک گل 
گروه های معدن و فرآوری داخلی