اولویت های پژوهشی - آب و محیط زیست

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت:

روش اجرا:

1

 شناسایی منابع اصلی صدا و ارائه راههای كنترلی در كارخانه گندله سازی 1

در حال دريافت پيشنهادنامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

2

 ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات محصول گندله شرکت معدنی وصنعتی گل گهرسیرجان

در حال دريافت پيشنهادنامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

3

بررسی علل افزایش آنزیم های كبدی موارد كبد چرب در پرسنل گل گهر

در حال دريافت پيشنهادنامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

4

بررسی میزان دانش و  رعایت ارگونومی و اثرات آن بر سلامت پرسنل

در حال دريافت پيشنهادنامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

5

بررسی اثر انفجارهای معدنی بر روی سطح آب پیزومترهای معادن گل گهر

در حال دريافت پيشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

6

مطالعات هواشناسي و مدل سازي براي پيش بيني بلند مدت وضعيت بارش و آبخوان هاي گل گهر

توسعه‌اي

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

7

ارزیابی بیلان بلند مدت هیدروژئولوژیكی بر روی آبخوان های گل گهر با سناریوی توسعه ی مصارف و آب خلیج فارس

در حال دريافت پيشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

8

بررسی پارامترهای موثر بر ارزش گذاری اقتصادی آب مصرفی گل گهر در بازار آب

در حال دريافت پيشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

9

  بررسی تاثیر امواج الكترومغناطیس با فركانس بی نهایت كم(ELF) بر پرسنل شاغل در پستهای برق فشار قوی شركت معدنی و صنعتی گل گهر

در حال دريافت پيشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

10

تعیین بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار در بین كاركنان شاغل در شركت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان

در حال دريافت پيشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

11

بررسی ارتباط بین آلودگی صوتی با وضعیت افت شنوایی كاركنان در كارخانه تغلیظ

در حال دريافت پيشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

12

بررسي ميزان اثربخشي اجراي طرح پیشگیری از اعتیاد در محیط کار - منطقه معدني و صنعتی گل گهر

در حال دريافت پيشنهادنامه

موسسه تحقيقاتي/دانشگاهي