دستاوردهای پژوهشی -استخراج و فرآوری

سال 1381

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 احمد اکبری نسب شهید باهنر کرمان
 سال 1382
 
سال 1383

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 رسول حجازی امیرکبیر
 
سال 1384

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 حمیدرضا خانبابایی امیرکبیر
2 محمد علی پرویزی دانشگاه یزد
 
سال 1385

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 وحید سلطان محمدی دانشگاه تهران
2 روح ا.. رضازاده شهید باهنر کرمان
 
سال 1386

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 مجتبی قربان نژاد شهید باهنر کرمان
 
سال 1388

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 ابراهیم پناهی دانشگاه کاشان
 
سال 1389
 
سال 1390

 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 احسان ارغواني شهید باهنر کرمان
2 محمدعلي شهرياري شهيد باهنر كرمان
3 جواد عزت آبادي پور شهيد باهنر كرمان
 
سال 1391
 
سال 1392
 
سال 1393
 
سال 1394