موضوع طرح/ پروژه: 

ارزیابیمحیطزیستیچرخهحیاتمحصولگندلهشرکتمعدنیوصنعتیگلگهرسیرجان

شرح مختصر

برایاندازه گیری اثرات زیست محیطی به ویژه میزان آلودگی ها چند روش وجود دارد كه یکی ازبهترین آنها ارزیابی چرخه حیات است. ارزیابیچرخه حیات تکنیکی است كه در آن اثرات زیست محیطی مرتبط با یک محصول، در كل چرخه حیاتش ارزیابی شده و در نهایت برای بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی آن مورد استفاده قرار می گیرد. بهطور خلاصه، می توان بیان نمود كه استفاده از این تکنیک، اساسی برای توسعه پایدار و بهبود شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. درواقع ارزیابی چرخه حیات، رهیافتی است كه به كمک آن جنبه های زیست محیطی در ارتباط با یک محصول یا فرآیند یا خدمات، در تمام طول حیات آن مورد بررسی قرار می گیرد. رویکردحاكم بر انجام مطالعه چرخه حیات، گهواره تا گور می باشد، به این مفهوم كه مراحل مختلف انجام یک فرآیند از استخراج مواد اولیه تا دفع نهایی مورد بررسی قرار می گیرد. درارزیابی چرخه حیات، شاخص های زیست محیطی مورد بررسی عبارتند از:سرطانزایی ،تنفس مواد ارگانیک ،تنفس مواد غیر ارگانیک ،تغییرات آب و هوایی ،تشعشع، كاهش لایه ازن ،مواد سمی ،اسیدی شدن ،استفاده از زمین ، مواد معدنی و سوختهای فسیلی. اكثرمشکلات زیست محیطی سیستمی هستند و به همین دلیل حل آنها نیز مستلزم یک رویکرد سیستمی می باشد.روشارزیابی چرخه حیات به بررسی اثرات زیست محیطی تولید یک محصول از ابتدای فرآیند تولید تا مصرف آن می پردازد. اینروش، طی چهار مرحله اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات )تعیینورودی ها و خروجی های سامانه(،ارزیابی اثرات چرخه حیات و تفسیر و تلفیق اثرات انجام می گیرد. در این روش اثرات زیست محیطی در قالب گروه های تأثیر مختلفی ارزیابی می شود و پس از مرحله نرمالسازی و وزندهی، شاخص نهایی این اثرات برای نظام مورد مطالعه محاسبه می شود كه این شاخص قابلیت مقایسه بین گروه های مختلف تأثیر را فراهم می سازد.باتوجه به خط تولید گندله سازی در شركت گل گهر، ضروری است كه ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات محصول گندله بررسی شود تا اثرات آن بر روی محیط زیست مشخص شده و اثرات آن محاسبه و تفسیر شود.

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا: موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

اولویت:كوتاه مدت